Stadgar för FÖRENINGEN UMEÅ RADIOAMATÖRER stadgade december 1983.
Reviderade februari 2004, 2006, 2008 och 2010.

Stadgarna som PDF-fil

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn skall vara "FÖRENINGEN UMEÅ RADIOAMATÖRER. (FURA)."

§ 2. Föreningens ändamål och syfte är följande

- att vara en samlande förening för radioamatörer och för personer som är intresserade av radiokommunikation med därtill hörande hårdvara och mjukvara.
- att följa gällande stadgar och regelverk vid amatörradioverksamhet.
- att bland medlemmarna verka för gott kamratskap.
- att främja medlemmarnas intressen samt öka deras kunskaper i radioteknik, datateknik, god radiotrafik samt regler och stadgar inom dessa områden genom utbildning i form av kurser, studiebesök, föredrag, demonstrationer mm.
- att framföra amatörradions PR-värde till utomstående och intresserade.
- att vara uteslutande ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3. Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av var och en som är villig att acceptera föreningens stadgar och betala fastställd årsavgift.
Dessa stadgar skall vara tillgängliga för alla, exempelvis på föreningens hemsida på Internet och i klubblokalen.

§ 4. Hedersmedlem

Medlem som gjort FURA stora tjänster och varit medlem under många år, kan av årsmötet, på förslag från styrelsen eller av medlemmar, utses till hedersmedlem. Medlemmar skall senast den 31 december lämna in förslag till styrelsen.

§ 5. Utträde eller uteslutning av medlem

Medlem, som önskar utträde ur föreningen före verksamhetsårets utgång, skall skriftligen göra anmälan om detta.
Medlem, som trots påminnelse och utan giltig orsak inte erlagt stadgeenlig medlemsavgift, ska uteslutas ur föreningen.
Uteslutning ur föreningen kan också ske om medlem handlat i direkt strid mot dessa stadgar, allvarligt brutit mot gällande stadgar och regelverk vid amatörradioverksamhet, allvarligt skadat föreningen, eller på annat sätt skadat amatörradions rykte.
Medlem som uteslutits ur föreningen är inte automatiskt befriad från ansvar för den gärning som orsakat uteslutningen.
Betald medlemsavgift återbetalas ej.
Medlem, som utträder eller utesluts ur föreningen, förlorar därmed alla sina rättigheter i föreningen.
Utesluten medlem informeras skriftligen.

§ 6. Medlemsavgift

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet

§ 7. Årsmöte

Medlems rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller extra föreningsmöte. Val enligt § 8 samt frågor som avses §§ 13 och 14 behandlas endast vid årsmöte.
Årsmöte skall hållas varje år senast den 1 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Extra föreningsmöte kan hållas då styrelsen så finner nödvändigt eller när 1/3 av föreningens medlemmar gjort begäran till styrelsen.
Motion skall vara inlämnad senast 30 dagar innan årsmötet.
Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet. Kallelse till extra föreningsmöte skall ske på sätt som styrelsen beslutar. Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje medlem en röst. För beslut kräves enkel majoritet utom i fall som avses i 13 och 14 §§. Vid lika röstetal gäller den mening, som årsmötesordföranden ansluter sig till.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
- Mötet öppnas.
- Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
- Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
- Frågan om dagordningens godkännande.
- Föredragning av styrelse-, kassa- och revisionsberättelserna.
- Frågan om mötet kan bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
- Val av styrelse, suppleanter och funktionärer enligt utsänd föredragningslista.
- Val av två revisorer och en suppleant.
- Behandling av motioner och propositioner till årsmötet.
- Fastställande av medlemsavgifter för innevarande verksamhetsår.
- Val av valberedning för nästkommande styrelseval samt övriga i kallelsen upptagna frågor.
- Föreningens verksamhetsinriktning.
- Mötet avslutas.

§ 8. Styrelsen

Föreningens angelägenheter och förvaltning handhas av en styrelse som skall bestå av minst fem av föreningens medlemmar. Val av styrelseledamöter skall förberedas av en valberedning om minst två medlemmar, valda vid årsmöte. Valberedningen skall senast den 31 december underrätta ordföranden om sitt förslag till ledamöter i styrelsen för nästkommande år. Förslaget skall bifogas kallelse till årsmöte.
Vid årsmöte skall vartannat år ske val av ordförande, kassör samt en ledamot och vartannat år val av vice ordförande, sekreterare samt en ledamot. Mandatperioden för de i styrelsen invalda blir alltså 2 år.
Vid årsmötet skall dessutom varje år ske val av en (1) suppleant med mandatperiod 1 år.
Styrelsens ordförande kallar till sammanträde när så befinns nödvändigt. Styrelsen är beslutsmässig när dess flertal är närvarande. För styrelsebeslut krävs att majoriteten av styrelsen är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden ansluter sig till. För handhavande av styrelsens angelägenheter äger styrelsen inom sig utse särskilda funktionärer.
Föreningen tecknas av ordföranden eller vice ordföranden. Kassören har rätt att teckna föreningens firma i finansiella ärenden.
Styrelsen ska fastställa regler för hantering av föreningens arkiv och se till att reglerna tillämpas.

Om styrelseledamot, valberedare eller revisor avgår före valperiodens utgång, skall styrelsen själva utse ersättare för den återstående valperioden utan att följa ovan föreskriven valordning.

§ 9. Styrelsens arbete

Styrelsen och dess funktionärer skall verka för främjande av i §2 och i stadgarna i övrigt angivna syften och fatta de beslut, som på grund härav krävs.

§ 10. Styrelsens ansvar

Styrelsens ledamöter är solidariskt ansvariga för föreningens verksamhet.
Verksamhets- och räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.
Kassörens handlingar skall överlämnas till revisorerna senast 2 veckor före årsmötet, så att revisorerna ges tid att gå igenom föreningens räkenskaper.

§ 11. Revisorerna

Styrelsens arbete granskas av 2 revisorer, som jämte en revisorssuppleant väljs av årsmötet för en tid av 1 år. Revisorerna skall granska styrelsens fullgörande av dess uppgifter samt granska föreningens räkenskaper. Berättelse över granskningen skall avlämnas till styrelsen för eventuella kommentarer samt presenteras på årsmötet.

§ 12. Kontantinköp

Material, som av medlemmar inköps genom föreningen eller av föreningen säljs skall betalas kontant.

§ 13. Föreningens upplösning

Föreningen kan inte upplösas så länge minst tio (10) medlemmar med radioamatörcertifikat är ense om dess fortbestånd. I händelse av föreningens upplösning skall, sedan föreningens samtliga skulder betalats, återstående tillgångar överlämnas till Föreningen Sveriges Sändareamatörers (SSA) WL-fond.

§ 14. Ändring stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan ske endast om minst 2/3 av vid årsmötet närvarande medlemmar så beslutar, dock att för ändring av eller tillägg till §§ 1, 2 och 13 eller bestämmelserna i denna § erfordras att 4/5 av vid årsmötet närvarande medlemmar är ense.

Furas hemsida använder cookies. Välj alternativ Samtycker eller Neka